תנאי שימוש באתר דשא קבוע  פרק 1 – כללי 1.א. דשא קבוע יבוא ושיווק בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" או "דשא קבוע") הינם מקימי אתר דשא קבוע (להלן: "האתר"), המשמש כשער כניסה לאינטרנט. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"). השימוש באתר דשא קבוע, בתכנים המוצגים בו ובשירותים המופעלים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה, ולכן הנך נדרש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. דשא קבוע שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. 1.ב. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. פרק 2 – הסכמה לתנאי השימוש באתר 2.א. השימוש באתר דשא קבוע, בתכנים המוצגים בו ובשירותים המופעלים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה, ולכן הנך נדרש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. 2.ב. תנאים אלה חלים על השימוש באתר דשא קבוע ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 2.ג. בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים": כל מידע המתפרסם באתר ו/או מתפרסם מטעם האתר באמצעי התקשורת ו\או הנשלח למשתמשי האתר בדרך של דואר אלקטרוני מכל סוג ומכל מין, ובין היתר תוכן מילולי ו/או טקסטואלי לרבות (אך לא רק) כתבות, מאמרים, סיקורים, תכנים שיווקיים, טורים אישיים, פעילויות; תוכן קולי, אור-קולי, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, סימן, סמל, לוגו, צלמית, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי. פרק 3 – שימוש בתכני האתר 3.א. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה. 3.ב. אתר דשא קבוע, על התכנים והשירותים שבו, מוגבל לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ממפעילת האתר. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר דשא קבוע, לרבות בדרך של העתקה, הפצה, שידור, הצגה, שכפול, או פרסום בכל מדיה או לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימושך האישי והפרטי. 3.ג. אין לקשר לאתר דשא קבוע מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. 3.ד. אין לקשר לתכנים מאתר דשא קבוע, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר דשא קבוע במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר דשא קבוע. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מאתר דשא קבוע, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר דשא קבוע להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. מפעילת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אתר דשא קבוע או כלפי מפעילת האתר בעניין זה. 3.ה. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר דשא קבוע ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. פרק 4 – אחריות מפעילת האתר 4.א. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה. 4.ב. אתר דשא קבוע מספק מידע מקצועי ומקיף אודות עולם הדשא הסינטטי. מטרת התכנים המופיעים באתר הנה להקנות מושג ולסייע למשתמשים בו להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם וליתן מושג כללי, מעבר לקבלת הייעוץ המקצועי המתחייב. 4.ג. התכנים המופיעים באתר אינם משמשים כתחליף לעצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, או היוועצות עם יועץ המתמחה בתחום הרלוונטי. מנהלי האתר אינם אחראים לתכנים הנ"ל ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו, הסתמכות על תכניו של האתר תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. 4.ד. הגולש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבל בעת השימוש באתר ואין הוא רשאי להסתמך עליו. פרק 5 – דיוור ישיר 5.א. ההגדרה של דיוור ישיר על פי סעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות כ"פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע" באם וכאשר פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך עומדת במסגרת הגדרת חוק זו, ומתבססת על נתונים אשר בידי מנהלי האתר, עומדת לרשות מנהלי אתר דשא קבוע הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עמה נרשמת מסרים מכל סוג שהוא, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. 5.ב. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות, לשלוח לנרשמים מידע מקצועי, חדשות- ניוזלטר, תכנים מסחריים ופרסומיים הנקשרים לאתר ובשותפיו המסחריים. המשתמש באתר דשא קבוע מביע בזה את הסכמתו למשלוח מידע מקצועי ו/או חדשות-ניוזלטר ו/או הודעות פרסומיות ואחרות הקשורות באתר ו/או במנהלי האתר ו/או בשותפיו המסחריים ומוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא, בגין ו/או בקשר עם משלוח מידע מקצועי ו/או חדשותי ו/או פרסומי כאמור לעיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל אמצעי אחר שיתאפשר על פי הפרטים שיוזנו על ידי המשתמש ו/או הגולש באתר ו/או פרטים אחרים שיילמדו במהלך ו/או כתוצאה מהגלישה ו/או השימוש באתר. 5.ג. שימוש באתר ומסירת כתובת מייל כמוה כאישור רשמי מצדך לשליחת מסרים לכתובת המייל הפרטית על ידי מנהלי האתר. בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל אתר דשא קבוע בכתב ו/או מייל ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע ולא יעשה בו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא. היה ויתקבל ממך הודעה בכתב כאמור הנהלת האתר תפעל לאלתר בהתאם לדרישה, ותודיע לך כי היא עשתה כן. בהקשר זה מודגש כי באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שאתר דשא קבוע יפעל על פיה ולא יעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו, ואולם מידע המצוי ברשות הנהלת האתר והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' – יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה. פרק 6 – קישורים באתר דשא קבוע 6.א. באתר דשא קבוע תמצא קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר, או מטעמה ומפעילת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר דשא קבוע מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מפעילת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. 6.ב.מפעילת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר דשא קבוע יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילת האתר רשאית להסיר מאתר דשא קבוע קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. 6.ג. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר דשא קבוע ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר דשא קבוע על ידי צדדים שלישיים. פרק 7 – הפסקת שימוש ושיפוי 7.א. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה. 7.ב. מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק פעילותך באתר דשא קבוע, אם לא תעמוד בתנאי מתנאי שימוש אלה, היה ויפר משתמש תנאי מתנאי שימוש אלה, תהיה מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך המשפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. 7.ג. הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב הפרה של זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר דשא קבוע וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר דשא קבוע. 7.ד. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, שנגרמו לך כתוצאה משימוש בשירותים ובמידע המוצעים באתר, או כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי פעילות או אירוע על ידי המארגנים. לא תהא לך כל טענה כלפי מפעילת האתר בעניין זה. פרק 8 – שינויים באתר והפסקת השירות מפעילת האתר תוכל לסגור את אתר דשא קבוע או לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית מפעילת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מפעילת האתר תפרסם באתר דשא קבוע הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת האתר את החומר הכלול באתר דשא קבוע למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. פרק 9 – שיפוט ומשפט על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר דשא קבוע ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תתברר על ידי בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד. יצירת קשר לכל שאלה, בקשה או הבהרה, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני למנהלי האתר באמצעות הקישור צור קשר. חברת דשא קבוע מאחלת לכם גלישה מועילה ומהנה!